NAŘÍZENÍ OBCE SOBĚŠICE č. 1/2007,
o zákazu vstupu do lesů

Starosta obce vydává na základě ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1
NAŘÍZENÍ OBCE SOBĚŠICE č. 1/2007,
o zákazu vstupu do lesů

Zakazuje se vstup do lesů v celém správním obvodu obce Soběšice z důvodu vyhlášení nouzového stavu rozhodnutím vlády ČR č. 11 ze dne 24. ledna 2007, prováděných v podmínkách kraje v souladu s ustanovením § 14 odst. 9 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, opatřením hejtmana Plzeňského kraje ze dne 25. 1. 2007

Čl. 2

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyvěšení a platnosti pozbývá dne 5. února 2007 ve 24:00 hod.

Kotmel Václav,
starosta obce

 

 

Zpět na přehled nařízení