Veřejná vyhláška obce Soběšice,
opatření obecné povahy jehož předmětem je:
Změna č. 3 územního plánu obce Soběšice

Zastupitelstvo obce Soběšice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 4 stavebního zákona

v y d á v á

na základě usnesení č. 42/09 písm. a) schváleného na zasedání Zastupitelstva obce Soběšice, konaného dne 18. 2. 2009 tuto změnu č. 3 územního plánu obce Soběšice, schváleného Zastupitelstvem obce Soběšice dne 4. 5. 2000, č.u.: 20/00, a změněného změnou č.1 tohoto územního plánu, schválenou Zastupitelstvem obce Soběšice dne 12. 12. 2004, č. u.: 21/04, písm. c), a změnou č. 2 tohoto územního plánu, schválenou Zastupitelstvem obce Soběšice dne 23. 2. 2006, č. u.: 54/06 písm. g).

Závazná část uvedené územně plánovací dokumentace se mění takto: 

1. Nově se vymezují a upravují funkční plochy:

Označení lokalit odpovídá jejich označení v grafické části změny.
3.2. Rozšíření ploch veřejné zeleně u víceúčelové vodní nádrže jižním směrem.
3.3. Převedení plochy územní rezervy označené ve stávající ÚPD 33 s funkcí území bydlení – rodinné domy (Br).
3.4. Převedení plochy územní rezervy označené ve stávající ÚPD 37 s funkcí zeleň veřejná, pro zajištění sportovních, rekreačních a společenských funkcí obce.
3.6. Rozšíření zastavitelného území v Damíčských Chalupách. Funkce území smíšené - venkovské (Sv).

2. Mění se funkce plochy:

Označení lokalit odpovídá jejich označení v grafické části změny:
3.1. Změna funkčního využití z občanské vybavenosti na území bydlení – rodinné domy (Br).
3.5. Změna funkce plochy označené ve stávající ÚPD jako 30 z území smíšeného venkovského (Sv) na území bydlení – rodinné domy (Br).

3. Regulace využití ploch:

Pro funkční plochy vymezené v odstavcích 1 a 2 platí regulativy uvedené ve stávající ÚPD a vyhlášce o závazných částech územního plánu ze dne 4.5.2000.

4. Veřejně prospěšné stavby:

Změna vymezuje nové veřejné prospěšné stavby, které budou sloužit pro zajištění funkcí obce pro své obyvatele ve sféře společenské, sportu a rekreace a zájmové činnosti.

Vymezuje se:
3.2. Veřejná zeleň na západním okraji obce navazující na stávající hřiště.
3.4. Veřejná zeleň u víceúčelové nádrže.

5. Zastavitelné území obce:

Funkční plochy vymezené v odstavci 1 a 2 se zařazují do zastavitelného území obce.

6. Příloha změny:

Součástí změny č. 3 územního plánu obce Soběšice jsou grafické přílohy:

1 – Funkční využití 1:5000
2 – Veřejně prospěšné stavby 1:5000

Kotmel Václav, v. r. Přibyl Josef, v. r.
starosta místostarosta

 

Vyvěšeno: 19. 02. 2009
Sejmuto: 07. 03. 2009

Zpět na přehled vyhlášek