Obecně závazná vyhláška č. 1/2006,
kterou se vyhlašuje závazná část
Změny č. 2 územního plánu obce Soběšice

Zastupitelstvo obce Soběšice vydává na základě usnesení z 19. veřejného zasedání ze dne 23. 2. 2006 podle ustanovení § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. b), i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku č. 1/2006, kterou dle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) vyhlašuje závaznou část Změny č. 2 územního plánu obce Soběšice.

Článek 1

Tato obecně závazná vyhláška mění a doplňuje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou je vyhlášena závazná část územního plánu obce (dále jen ÚPO) Soběšice a to pro území, které je řešeným územím Změny č. 2 ÚPO Soběšice. Toto řešené území je graficky vymezeno ve schématu hlavního výkresu Změny č.2 ÚPO Soběšice, který tvoří přílohu této obecně závazné vyhlášky.

Článek 2

Vyhlašuje závaznou část Změny č. 2 ÚPO Soběšice, včetně veřejně prospěšných staveb, v souladu s výrokem usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.2. 2006 o schválení Změny č. 2 ÚPO Soběšice.

Závazná část Změny č.2 ÚPO Soběšice je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

Článek 3

Změna č. 2 ÚPO Soběšice je spolu se schváleným ÚPO Soběšice uložena na Obecním úřadu Soběšice, na odboru výstavby a územního plánování (stavební úřad) Městského úřadu Sušice a na Krajském úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje.

Článek 4

Součástí vyhlášky je tato příloha:

Změna č. 2 ÚPO Soběšice
– textová část
– grafická část

Článek 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.

Kotmel Václav, v. r. Bečvář Karel, v. r.
starosta místostarosta

 

Vyvěšeno: 24. 02. 2006
Sejmuto: 13. 03. 2006

Zpět na přehled vyhlášek