Obecně závazná vyhláška
o zabezpečení veřejného pořádku

Zastupitelstvo obce Soběšice na svém zasedání dne 12. 12. 2000 schválilo usnesením č. 35/00 písm. a) v souladu s ustanovením § 84 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s ust. § 10 písm. b) téhož zákona tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se za veřejné prostranství považují všechny návsi, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, sloužící obecnímu užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru (§ 34 zák.č. 128/2000 Sb.).

Čl. 2

K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku se stanoví tyto povinnosti:

a) zabezpečit domácí a hospodářské zvířectvo tak, aby nepobíhalo na veřejném prostranství,
b) zabezpečit psy tak, aby nepobíhali volně na veřejném prostranství, nevodit psy na místa určená pro děti, jako jsou např. dětská hřiště, pískoviště,
c) psa na veřejném prostranství v případě doprovodu mít na vodítku,
d) odklízet znečišťování způsobené psy, hospodářským a domácím zvířectvem,
e) odklízet bezodkladně jakékoliv znečištění z veřejného prostranství těmi, kteří znečištění veřejného prostranství způsobili.

Čl. 3

V souvislosti se zabezpečením místních záležitostí veřejného pořádku se zakazují na zdola vymezených místech tyto činnosti:

a) v případě veřejně přístupných hydrantů, uzávěrů vody a jiných obdobných zařízení skladovat jakékoliv materiály, parkovat motorovými vozidly.

Čl. 4

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. 12. 2000.

Kotmel Václav, v. r. Bečvář Karel, v. r.
starosta místostarosta

 

Vyvěšeno dne: 13. 12. 2000
Sejmuto dne: 28. 12. 2000

Zpět na přehled vyhlášek