Povinné informace podle standardu ISVS
(Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy)

1. Oficiální název: Soběšice
2. Důvod a způsob založení: Sídlo obyvatel, základní územní samosprávné společenství občanů - obec. Existuje v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích. První písemná zmínka z roku 1381.
3. Organizační struktura: Složení zastupitelstva (viz webová stránka)
4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obec Soběšice, Soběšice 125, 342 01 Sušice
4.2 Adresa úřadu pro osobní návštěvu: Soběšice č. 125
4.3 Úřední hodiny: pondělí, středa: 07.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek: 07.00 - 15.00, pátek: 07.00 - 13.00 hod.
4.4 Telefon: 376 597 325
606 067 865, 724 295 904, 606 067 866
4.5 Fax: 376 597 325
4.6 Adresa internetové stránky: www.sobesice.cz
4.7 Adresa e-podatelny: není
4.8 Elektronická adresa: obecsobesice@quick.cz
5. Bankovní spojení: 6828351/0100
CZ02 0100 0000 0000 0682 8351
6. IČO: 00256072
7. DIČ: CZ00256072
8.1 Seznam hlavních dokumentů: Obecní dokumenty (viz webová stránka)
8.2 Rozpočet: Rozpočet (webová stránka)
9. Žádosti o informace:
(Místo a způsob jak je získat)
Osobně - Soběšice č. 125
Telefonicky - 376 597 325
Písemně - Obecní úřad, Soběšice 125, 342 01 Sušice
Elektronicky obecsobesice@quick.cz
Úřední deska
10. Příjem žádostí a dalších podání:
(Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost, předložit návrh či podnět)
V budově obecního úřadu. Ústně či písemně.
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
V případě podání písemné žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a zda se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
11. Opravné prostředky: Odvolání se podávají u toho správního orgánu, který vydal rozhodnutí, proti kterému odvolání směřuje, a to ve lhůtě uvedené v poučení o odvolání. Odvolací lhůta činí zpravidla 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Odvolání musí být odevzdáno nejpozději poslední den lhůty k jeho podání poštovní přepravě a adresováno tomu správnímu orgánu, který vydal rozhodnutí, nebo musí být tomuto úřadu předloženo osobně nebo nadiktováno ústně do protokolu, který je správní úřad povinen přijmout.
Z odvolání musí být patrno, kdo je podává, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání musí být podepsáno osobou, která je činí.
Odvolání musí být podáno s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
12. Formuláře: nejsou
13. Popisy postupů - návody pro řešení situací: nejsou
14. Používané předpisy: nejsou
15. Úhrady za poskytování informací (sazebník): není
16. Výroční zprávy: Závěrečný účet obce na úřední desce
17.   Výr. zpráva o poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. (zde)

 

Zpět na stránku obecního úřadu